વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

  • (2)
  • 117
  • (5)
  • 180
  • (8)
  • 275
  • (9)
  • 223
  • (11)
  • 313
  • (33)
  • 450
  • (11)
  • 219
  • (12)
  • 315
  • (11)
  • 185
  • (26)
  • 342