વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

  • (1)
  • 72
  • (4)
  • 153
  • (6)
  • 264
  • (9)
  • 219
  • (8)
  • 294
  • (32)
  • 442
  • (8)
  • 204
  • (12)
  • 306
  • (9)
  • 166
  • (26)
  • 340