વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

50% chapter is written. no longer wait for second chapter of pour soul

finally I got key board. Now I can type faster and post a story earlier

my up coming story

? મારા સપનાં પર એ હસી ?
? મારુ સપનું જ એની હસી ?