વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

  • 647
  • 595
  • 734
  • 541
  • (11)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.1k
  • (11)
  • 600
  • (12)
  • 770
  • (11)
  • 649
  • (26)
  • 694