વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

  • (2)
  • 125
  • (5)
  • 201
  • (8)
  • 288
  • (9)
  • 232
  • (11)
  • 342
  • (33)
  • 466
  • (11)
  • 229
  • (12)
  • 336
  • (11)
  • 198
  • (26)
  • 354