વાંચનનો શોખ કયારે લેખનનો થઈ ગયો ખબર ના પડી. B.A. આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી છું. M.S.University માં મારો દેહ ફરતો મળી શકે. હું મારા ઇન્સ્ટગ્રામ પર સ્ટોરીના ટ્રેલર મુકુ છું.-mayur.2525 મારો સીધો સંપર્ક વોટ્સએપ પર કરવા માટે----7043257380

  • 229
  • 299
  • 360
  • 281
  • (11)
  • 492
  • (33)
  • 613
  • (11)
  • 300
  • (12)
  • 452
  • (11)
  • 276
  • (26)
  • 432