હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (17)
  • 248
  • (13)
  • 288
  • (27)
  • 622
  • (21)
  • 416
  • (18)
  • 403
  • (22)
  • 391
  • (16)
  • 373
  • (17)
  • 358
  • (18)
  • 408
  • (17)
  • 334