હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (30)
  • 496
  • (33)
  • 636
  • (29)
  • 718
  • (33)
  • 672
  • (18)
  • 850
  • (89)
  • 1.5k
  • (64)
  • 1.5k
  • (70)
  • 1.8k
  • (62)
  • 1.7k
  • (62)
  • 1.8k