હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ગંગાબાની હવેલી(ભાગ-૫)(સમાપ્ત)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19899018/ganga-ba-ni-haveli-5

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ગંગાબાની હવેલી(ભાગ-૩)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898729/ganga-ba-ni-haveli-3

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ગંગાબાની હવેલી(ભાગ-૨)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898536/ganga-ba-ni-haveli-2

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ગંગાબાની હવેલી(ભાગ-૧)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898499/ganga-ba-ni-haveli-1

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર(ભાગ-૬૨)(અંત)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19898107/call-center-62-last-part

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૬૧)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897942/call-center-61

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૬૦)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897646/call-center-60

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫૯)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897480/call-center-59

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫૮)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897315/call-center-58

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫૭)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19897127/call-center-57