હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

#થાર_મરૂસ્થળ

રાજસ્થાના રેગીસ્તાનમાં થાર મરૂસ્થળમાં હનીમૂન મનાવવા માટે ચાર કપલ જાય છે,અને બનવાનું જોગ એવું બને છે,કે આ રેગીસ્તાનમાં તેનું જીવન નરક બની જાય છે,તેવોને એવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવું પડે છે,કે પેટનો ખાડો પુરવા તેના મિત્રના જ શરીરના ટુકડા કરીને તેમને ખાવા પડે છે.

૧૬ સપ્ટેમ્બરથી માતૃભારતી પર......

વધુ વાંચો

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૯)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872372/premkunj-39

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૮)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872371/premkunj-38

#થાર_મરૂસ્થળ

રાજસ્થાના રેગીસ્તાનમાં થાર મરૂસ્થળમાં હનીમૂન મનાવવા માટે ચાર કપલ જાય છે,અને બનવાનું જોગ એવું બને છે,કે આ રેગીસ્તાનમાં તેનું જીવન નરક બની જાય છે,તેવોને એવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવું પડે છે,કે પેટનો ખાડો પુરવા તેના મિત્રના જ શરીરના ટુકડા કરીને તેમને ખાવા પડે છે.

૧૬ સપ્ટેમ્બરથી માતૃભારતી પર......


લેખક -કલ્પેશ દિયોરા.

વધુ વાંચો

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૭)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872370/premkunj-37

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૬)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872369/premkunj-36

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૫)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872368/premkunj-35

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૪)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872367/premkunj-34

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૩)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19872064/premkunj-33

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'પ્રેમકુંજ - (ભાગ-૩૨)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19871953/premkunj-32