હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૬)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874352/thar-marusthal-16

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૫)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874273/thar-marusthal-15

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૪)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874237/thar-marusthal-14

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૩)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874112/thar-marusthal-13

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૨)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874056/thar-marusthal-12

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૧૧)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19874055/thar-marusthal-11

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરુસ્થળ (ભાગ-૧૦)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19873762/thar-mrusthal-10

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરુસ્થળ (ભાગ-૯)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19873704/thar-mrusthal-9

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૮)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19873596/thar-mrusthal-8

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'થાર મરૂસ્થળ (ભાગ-૭)' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19873523/thar-mrusthal-7