હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (25)
  • 502
  • (50)
  • 1.2k
  • (54)
  • 1.4k
  • (50)
  • 1.7k
  • (53)
  • 1.5k
  • (56)
  • 1.6k
  • (54)
  • 1.5k
  • (50)
  • 1.6k
  • (56)
  • 1.8k
  • (46)
  • 1.7k