હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (32)
  • 306
  • (35)
  • 417
  • (35)
  • 477
  • (45)
  • 467
  • (48)
  • 485
  • (40)
  • 418
  • (46)
  • 472
  • (48)
  • 480
  • (44)
  • 501
  • (43)
  • 423