હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (16)
  • 356
  • (21)
  • 479
  • (18)
  • 353
  • (18)
  • 432
  • (15)
  • 397
  • (29)
  • 700
  • (22)
  • 511
  • (19)
  • 474
  • (24)
  • 454
  • (16)
  • 467