હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (22)
  • 2.3k
  • (26)
  • 2.2k
  • (55)
  • 2.3k
  • (37)
  • 2.3k
  • (34)
  • 2.3k
  • (37)
  • 2.1k
  • (22)
  • 2.3k
  • (102)
  • 3k
  • (65)
  • 3k
  • (71)
  • 3.2k