મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (11)
  • 916
  • (29)
  • 3.3k
  • (21)
  • 2.4k
  • (21)
  • 2.9k
  • (25)
  • 2.6k
  • (25)
  • 2k
  • (29)
  • 2.6k
  • (25)
  • 2.2k
  • (28)
  • 2.2k
  • (27)
  • 2k