મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • (27)
  • 1.1k
  • (21)
  • 832
  • (21)
  • 806
  • (25)
  • 920
  • (25)
  • 882
  • (29)
  • 962
  • (25)
  • 878
  • (28)
  • 968
  • (27)
  • 986
  • (29)
  • 1.1k