મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9624265491, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • 358
  • (18)
  • 438
  • (12)
  • 600
  • (33)
  • 988
  • (42)
  • 1.1k
  • (29)
  • 728
  • (38)
  • 764
  • (37)
  • 812
  • (37)
  • 922
  • (39)
  • 778