હર્ષા દલવાડી તનુ

હર્ષા દલવાડી તનુ

@harshadalwadi1181gma

(72)

12

8.8k

35.1k

તમારા વિષે

Hey, I am reading on Matrubhartiમને ગુજરાતી હિન્દી અનેઇંગ્લિશભાષામાંવાંચવાનુંગમેછે. મને લખવાનો શોખ છેજે હું અહી માતૃભારતી .પ્રતિલિપિ.અને યૌરકવોટો પર નાનીકવિતાઅનેઅનેવાર્તાલખું છું. મારુ લખેલું વાંચીનેઅભિપ્રાયોઆપજો . મને માયોપેથી છે .http://gyanpataro.in/. ..gokhlo.com

  • 375
  • 3k
  • 2.7k
  • 3.8k
  • 3k
  • 2.8k
  • 3.8k
  • (14)
  • 5.6k
  • (18)
  • 3.8k