--» ભૂલી જા તારા ભુતકાળને એતો પવનની લહેર હતી, સંભાળ તારા ભવિષ્યને તૂફાન આવવાનું હજુ બાકી છે.

  • 603
  • 484
  • (13)
  • 503
  • (13)
  • 899
  • (11)
  • 495