--» ભૂલી જા તારા ભુતકાળને એતો પવનની લહેર હતી, સંભાળ તારા ભવિષ્યને તૂફાન આવવાનું હજુ બાકી છે.

  • (3)
  • 152
  • (5)
  • 127
  • (13)
  • 240
  • (10)
  • 212
  • (11)
  • 162