હુ એક નવોદિત લેખક છુ. ગુજરાતિ સાહિત્યના વાંચન તથા લેખન નો શોખ ધરાવવુ છુ. વ્યવસાયીક રીતે હુ ટેક્સટાઇલ ઉધોગ સાથે સ્ંકળયેલ છુ. મારો અભ્યાસ ડિપ્લોમા ટેક્સટાઇલ એંજિનીયર છે. હુ મુળ ભાવનગર શહેરનો વતનિ છુ. પરંતુ વ્યવસાય અર્થે છેલ્લા ત્રીસ વર્‍સથી સુરત શહેર મા વસેલ છુ.ગુજરાતિ સાહિત્ય વાંચન નો પહેલાથી જ શોખ છે. કોલેજ કાળમા મે લેખન કાર્ય શરુ કરેલ. કોલેજનિ સ્પર્ધા મા ભાગ લેતો હ્તો જેમા મને કવિતા લેખન તથા વાર્તા લેખન મા પારિતોશીક મળેલ. ત્યારથી મારા આ શોખને પ્રોત્સાહન મળેલ. અને પછી આ શોખને મે ધીમેધીમે લેખન કાર્ય મા પરિવર્તીત કરતો રહ્યો. માત્રુભારતિમા નવ વાર્તા, બે પત્રો, ચાર કાવ્યસંગ્રહ્ પ્રકાશીત થયેલ છે. અેક નવલકથા પ્રેમ અમાસ પ્રકાશિત થઈ રહી છે.

  • 9.1k
  • (40)
  • 4.1k
  • (90)
  • 3k
  • (40)
  • 2.6k
  • (49)
  • 2.9k
  • (37)
  • 2.4k
  • (45)
  • 2.5k
  • (53)
  • 2.3k
  • (51)
  • 2.4k
  • (57)
  • 3.1k