• અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

  • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

  • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

  • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

  • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

  • Natasha | Sci-fi Short Film

  • TRAIL | The Trial | Gujarati Short Film