• ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

  • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

  • ડાર્લિંગ | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

  • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

  • અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

  • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM