• જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • ડૉ. મીહિર ઉપાધ્યાય (સાહિત્ય સરિતા)

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • પાસપોર્ટ અને સાહેબ

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર