હું કલાનો ઉપાસક છું. તથા મને જેવું આવડે છે તેવું લોકોના મનોરંજન માટે લખું છું. મિત્રો આપને પસંદ પડે તો જરૂર વાંચજો.