જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (1)
  • 43
  • (4)
  • 88
  • (8)
  • 131
  • (16)
  • 227
  • (7)
  • 155
  • (6)
  • 82
  • (2)
  • 91
  • (18)
  • 310
  • (9)
  • 207
  • (9)
  • 153