જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (5)
  • 97
  • (4)
  • 129
  • (12)
  • 230
  • (2)
  • 109
  • (5)
  • 160
  • (4)
  • 104
  • (8)
  • 158
  • (16)
  • 241
  • (7)
  • 240
  • (6)
  • 227