જ્યારે તમે હસો તો કેટલા સુંદર લાગશો તે વિચારો થી તો જીવન રંગીન બની જાય ખુશ રેહવુ એ જીવન નું એક લક્ષણ છે પોતે ખુશ રહી બીજા ને ખુશ કરવા નું છે મારું કામ એટલે જ તો હેપ્પી છે મારું નામ

  • (11)
  • 1.6k
  • 894
  • 4.7k
  • (13)
  • 3.2k
  • (32)
  • 3.9k
  • 3.9k
  • (12)
  • 6k
  • (74)
  • 6k
  • (13)
  • 2.5k
  • (14)
  • 2.3k