તમે મારા લખાણના અભિપ્રાય whatsup no.9558898688 પર મોકલી શકો છો...જેથી હું પણ આપની અભિવ્યક્તિ સમજી શકું

    • (30)
    • 260
    • (8)
    • 127