તમે મારા લખાણના અભિપ્રાય whatsup no.9558898688 પર મોકલી શકો છો...જેથી હું પણ આપની અભિવ્યક્તિ સમજી શકું

    • (30)
    • 431
    • (11)
    • 420