આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું. https://youtube.com/channel/UCJxLceiNcSxpMgLng0Zx3dA sujal_patel159 insta id

  • (13)
  • 1.5k
  • (15)
  • 1.8k
  • (15)
  • 1.7k
  • (16)
  • 1.8k
  • (17)
  • 1.7k
  • (19)
  • 1.5k
  • (13)
  • 1.4k
  • (19)
  • 1.9k
  • (42)
  • 2.1k
  • (32)
  • 2.3k