આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું.

  • (21)
  • 378
  • (42)
  • 1k
  • (35)
  • 1.1k
  • (32)
  • 1.1k
  • (33)
  • 1.1k
  • (14)
  • 606
  • (39)
  • 1.3k
  • (56)
  • 1.4k
  • (40)
  • 1.3k
  • (44)
  • 2.2k