આસપાસ બનતી ઘટનાઓ, પ્રેમ પ્રકૃતિ ને મનમા ઉદ્દભવતી લાગણીઓ વડે શબ્દોને શણગાર સજાવીને બધા સમક્ષ રજુ કરું છું....શબ્દો થકી જ હુ જીવું છું... શબ્દો વડે મોજ મનાવુ છું... પ્રેમમાં રાધે-ક્રિષ્ન અને શકિતમાં શિવશક્તિ એવાં શંકર-પાર્વતીની જોડીને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાંથી પ્રેરણા મેળવું છું.

  • (23)
  • 464
  • (34)
  • 1.2k
  • (36)
  • 1.3k
  • (30)
  • 1.3k
  • (35)
  • 1.4k
  • (31)
  • 1.5k
  • (35)
  • 2.1k
  • (38)
  • 1.7k
  • (45)
  • 1.6k
  • (39)
  • 1.6k