અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (71)
  • 870
  • (65)
  • 905
  • (48)
  • 689
  • (84)
  • 1.4k
  • (96)
  • 1.3k
  • (111)
  • 1.7k
  • (104)
  • 1.1k
  • (87)
  • 933
  • (109)
  • 1.1k
  • (100)
  • 1k