અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (51)
  • 1.7k
  • (49)
  • 1k
  • (46)
  • 1.1k
  • (87)
  • 2k
  • (71)
  • 1.5k
  • (56)
  • 1.2k
  • (90)
  • 1.8k
  • (99)
  • 1.8k
  • (117)
  • 2.2k
  • (109)
  • 1.5k