અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (69)
  • 682
  • (90)
  • 1k
  • (107)
  • 1.5k
  • (101)
  • 927
  • (84)
  • 770
  • (107)
  • 965
  • (97)
  • 853
  • (107)
  • 879
  • (106)
  • 1k
  • (110)
  • 1.2k