અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (74)
  • 847
  • (91)
  • 1.1k
  • (107)
  • 1.6k
  • (101)
  • 936
  • (84)
  • 780
  • (107)
  • 972
  • (97)
  • 870
  • (108)
  • 888
  • (107)
  • 1k
  • (111)
  • 1.2k