અલગારી માણસ જેના સપનાઓ જેની ઈચ્છાઓ જેના નાટકો જેની વાર્તાઓ જેની ટનીથી હમેશા લોકોએ પ્રેમ કર્યો છે.લખવા કરતાં લખવું એ મારા માટે વધારે મહત્વનુ છે.હાલ સુપરસ્ટાર નવલકથા લખતા નેટપ્રેક્ટિસ કરી રહયો છું..........

  • (53)
  • 1.9k
  • (50)
  • 1.1k
  • (47)
  • 1.2k
  • (88)
  • 2.2k
  • (72)
  • 1.5k
  • (56)
  • 1.2k
  • (90)
  • 1.9k
  • (99)
  • 1.9k
  • (117)
  • 2.2k
  • (109)
  • 1.6k