વિજ્ઞાનશાખામાં ભણી છું, ગણિત વિષય ભણાવું છું અને માતૃભાષાને ચાહું છું. સાહિત્યની પૂજા કરુંછું.

  • (14)
  • 332
  • 562
  • (14)
  • 722
  • (15)
  • 636
  • (17)
  • 538
  • (14)
  • 490
  • (11)
  • 922
  • 416