ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (11)
  • 3.8k
  • (11)
  • 420
  • 578
  • 613
  • (11)
  • 629
  • 1k
  • (11)
  • 739
  • (16)
  • 680
  • (21)
  • 1.3k
  • (15)
  • 902