ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (23)
  • 592
  • (36)
  • 1k
  • (24)
  • 752
  • (29)
  • 896
  • (31)
  • 1.2k
  • (28)
  • 766
  • (29)
  • 860
  • (33)
  • 1.1k
  • (21)
  • 928
  • (30)
  • 1.1k