ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (40)
  • 1.2k
  • (48)
  • 1.4k
  • (48)
  • 1.8k
  • (54)
  • 2.2k
  • (41)
  • 1.4k
  • (43)
  • 1.4k
  • (44)
  • 1.4k
  • (28)
  • 990
  • (33)
  • 1.2k
  • (34)
  • 1.4k