શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 996
  • (18)
  • 834
  • (11)
  • 870
  • (14)
  • 1.3k
  • (13)
  • 842
  • (22)
  • 1.1k
  • (22)
  • 1.2k
  • (20)
  • 1.1k
  • (18)
  • 1k
  • (19)
  • 918