શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 536
  • 380
  • 552
  • (11)
  • 620
  • 554
  • (12)
  • 790
  • 546
  • (11)
  • 1.4k
  • (21)
  • 1.4k
  • (11)
  • 1.5k