શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • (14)
  • 1.4k
  • 1.4k
  • 1.5k
  • (12)
  • 2k
  • (11)
  • 1.2k
  • 1.5k
  • 7.2k
  • (11)
  • 1.5k
  • 1.3k
  • 1.2k