મન ના વિવિધ ભાવો ને લખાણ દ્વારા વ્યકત કરવાની કોશિશ...