હું પિંકલ મેકવાન. હાઉસ વાઈફ છું. મેં સાયકોલોજી સાથે એમ.એ. કરેલું છે. મેં 15 વર્ષ સુધી જુદી જુદી પોસ્ટ પર સામાજીક કાર્યકર તરીકે કામ કર્યું છે. હું એક ટ્રેનર પણ છું.

  • (25)
  • 194
  • (31)
  • 261
  • (35)
  • 305
  • (34)
  • 286
  • (30)
  • 263
  • (33)
  • 325
  • (33)
  • 337
  • (40)
  • 316
  • (42)
  • 406
  • (48)
  • 364