આમ પોતાની જાતે પોતાની જાત ને રજૂ કરવી કંઇક વધારે કઠિન નથી લોકો ને જ રજૂ કરવા દો મારા શબ્દો જ મારા વ્યકિત ને રજૂ કરી દેશે...

  • (11)
  • 505
  • 529
  • (11)
  • 377
  • 485
  • (17)
  • 698
  • (23)
  • 676