" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન. insta id @rohiniraahi1

  • (25)
  • 829
  • (31)
  • 922
  • (26)
  • 683