" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન.

  • (25)
  • 422
  • (29)
  • 748
  • (22)
  • 758
  • (21)
  • 816
  • (24)
  • 832
  • (18)
  • 642
  • (23)
  • 768
  • (27)
  • 894
  • (39)
  • 1.3k
  • (29)
  • 678