" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. " - જી. ઈ. લેસીંગ્ટન

એક દિવસ હું પણ કોઈ રાજાની રાણી બનીશ

સફર મારો હશે પણ આ જગતથી અજાણી બનીશ.

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#રાણી

जानते है मुलाकात तक नही होने वाली

फिर भी इस रानी के दिल का तो वो एक ही राजा रहेगा..

- परमार रोहिणी " राही "
#रानी

વધુ વાંચો

Sometimes a queen's move is sufficient to win chess and battlefield.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Queen

એમણે પોતાની લાગણીની ગુણવત્તા શુ વધારી દીધી....

કે હવે જગમાં એમનાથી સુંદર બીજું કોઈ લાગતું નથી..

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#ગુણવત્તા

વધુ વાંચો

Personality will automatically become beautiful if the quality of thoughts is increased.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Quality

મને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ નથી જોઈતો..

બસ એટલું જ કહેવું છે..આ હૃદયમાં તારું જે સ્થાન છે.

એ ના કોઈનું હતું ના કોઈનું આપી શકાશે.

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#પ્રશ્ન

વધુ વાંચો

Everyone has a question that has no answer but has to be left on time.

- Parmar Rohini " Raahi "
#question

कभी कोई प्रश्न मत उठाना हमारी महोब्बत पर...

क्योंकि किस्मत का लिखा न हम बदल सकते हैं.. न तुम..

- परमार रोहिणी " राही "
#પ્રશ્ન

વધુ વાંચો

If your name is the password of my happiness, what else should I need?

- Parmar Rohini " Raahi "
#password

Improve the present by forgetting the past so that the future will be good.

- Parmar Rohini " Raahi "
#past