યે સંસાર જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, અધુરા હી મિલતા હૈ! પર પરમાત્મા જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, પુરા કા પુરા મિલતા હૈ! - શિવ પુત્ર ॥ નથી હું કોઇ શાયર, કે નથી કોઇ કવિ, હું તો સંબંધો અને અનુભવ નો ઘાયલ યોદ્ધા છું, દુનિયાને કહેવા આવ્યો છું.- અનુભવ ની કલમે ॥ Follow Me On Instagram! • Username: Pandya_shakti

  • (51)
  • 669
  • (24)
  • 201
  • (38)
  • 418
  • (7)
  • 128
  • (84)
  • 1.1k
  • (21)
  • 291
  • (27)
  • 402
  • (34)
  • 370
  • (11)
  • 251