×

યે સંસાર જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, અધુરા હી મિલતા હૈ! પર પરમાત્મા જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, પુરા કા પુરા મિલતા હૈ! - શિવ પુત્ર ॥ નથી હું કોઇ શાયર, કે નથી કોઇ કવિ, હું તો સંબંધો અને અનુભવ નો ઘાયલ યોદ્ધા છું, દુનિયાને કહેવા આવ્યો છું.- અનુભવ ની કલમે ॥ Follow Me On Instagram! • Username: Pandya_shakti

  • (38)
  • 482
  • (23)
  • 187
  • (38)
  • 386
  • (6)
  • 119
  • (80)
  • 1k
  • (21)
  • 288
  • (27)
  • 392
  • (34)
  • 368
  • (11)
  • 247