યે સંસાર જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, અધુરા હી મિલતા હૈ! પર પરમાત્મા જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, પુરા કા પુરા મિલતા હૈ! - શિવ પુત્ર ॥ નથી હું કોઇ શાયર, કે નથી કોઇ કવિ, હું તો સંબંધો અને અનુભવ નો ઘાયલ યોદ્ધા છું, દુનિયાને કહેવા આવ્યો છું.- અનુભવ ની કલમે ॥ Follow Me On Instagram! • Username: Pandya_shakti

ૐ નમઃ શિવાય

2?? ?????? (?????????-2.0)

???????? ??????????? ???? ??? ??? ??????????? ??????.

"સત્ય-પ્રેમ-કરુણા-ભકિત"

epost thumb

ॐ નમઃ શિવાય

હર હર મહાદેવ હર