યે સંસાર જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, અધુરા હી મિલતા હૈ! પર પરમાત્મા જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, પુરા કા પુરા મિલતા હૈ! - શિવ પુત્ર ॥ નથી હું કોઇ શાયર, કે નથી કોઇ કવિ, હું તો સંબંધો અને અનુભવ નો ઘાયલ યોદ્ધા છું, દુનિયાને કહેવા આવ્યો છું.- અનુભવ ની કલમે ॥ Follow Me On Instagram! • Username: Pandya_shakti

ૐ નમઃ શિવાય

2𝐧𝐝 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (𝐊𝐚𝐯𝐲𝐨𝐭𝐬𝐚𝐯-2.0)

𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚢𝚘𝚞 𝙼𝚊𝚝𝚛𝚞𝙱𝚑𝚊𝚛𝚝𝚒 𝚃𝚎𝚊𝚖 𝙰𝚗𝚍 𝙰𝚕𝚕 𝙼𝚊𝚝𝚛𝚞𝙱𝚑𝚊𝚛𝚝𝚒 𝙼𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛.

વધુ વાંચો

"સત્ય-પ્રેમ-કરુણા-ભકિત"

epost thumb

ॐ નમઃ શિવાય

હર હર મહાદેવ હર