મને વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે.જે પણ ઇચ્છા આવે તે લખી નાખું છું , હું એ નથી જોતો કે કેટલા લોકો વાંચશે , કેટલા લોકો સ્ટાર આપશે. મારો શોખ છે એટલે લખી નાખું છું. મને નવા ફેન્ડ બનાવવાનો શોખ છે. મારો વોટસએપ નંબર 9586163927 તેમાં મારી સાથે જોડાઇ શકો છો.

  • 346
  • 434
  • 356
  • (12)
  • 726
  • 546
  • (15)
  • 620
  • (17)
  • 694
  • (15)
  • 694
  • (15)
  • 2.7k
  • (18)
  • 580