સાહિત્ય ના સાગર ને અહર્નિશ અપલક નીરખવો છે ,સમજવો છે. બસ જીંદગી માં આગળ ઘણું બધું કરવું છે, ફકત થોભવું નથી.

  • (7)
  • 139
  • (9)
  • 121
  • (16)
  • 217
  • (9)
  • 113