દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (93)
  • 832
  • (87)
  • 1.1k
  • (81)
  • 0.9k
  • (112)
  • 780
  • (110)
  • 2.1k
  • (116)
  • 1.3k
  • (113)
  • 1.3k
  • (88)
  • 741
  • (102)
  • 796
  • (119)
  • 1.5k