દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (49)
  • 736
  • (63)
  • 1.1k
  • (25)
  • 528
  • (70)
  • 1.2k
  • (62)
  • 1.2k
  • (25)
  • 512
  • (11)
  • 328
  • (23)
  • 640
  • (69)
  • 3.8k
  • (63)
  • 1.8k