દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (122)
  • 865
  • (143)
  • 1.3k
  • (64)
  • 589
  • (151)
  • 1.5k
  • (62)
  • 778
  • (151)
  • 1.4k
  • (141)
  • 1.2k
  • (155)
  • 1.5k
  • (98)
  • 962
  • (154)
  • 1.3k