દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (10)
  • 92
  • (58)
  • 768
  • (36)
  • 648
  • (24)
  • 477
  • (17)
  • 479
  • (30)
  • 783
  • (32)
  • 642
  • (38)
  • 5.3k
  • (15)
  • 392
  • (18)
  • 519