×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (79)
  • 429
  • (92)
  • 446
  • (87)
  • 452
  • (108)
  • 472
  • (100)
  • 466
  • (94)
  • 501
  • (105)
  • 522
  • (105)
  • 526
  • (108)
  • 597
  • (97)
  • 539