×

દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું...આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપજો..

  • (36)
  • 275
  • (77)
  • 880
  • (35)
  • 340
  • (33)
  • 288
  • (79)
  • 835
  • (41)
  • 338
  • (30)
  • 292
  • (83)
  • 1.1k
  • (39)
  • 283
  • (48)
  • 385