દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (46)
  • 437
  • (54)
  • 581
  • (50)
  • 919
  • (46)
  • 1.1k
  • (43)
  • 1.5k
  • (48)
  • 1.7k
  • (56)
  • 1.8k
  • (56)
  • 2k
  • (84)
  • 3.5k
  • (103)
  • 2.3k