પૃથ્વિલોકમાં વિચરતો એક વાયરસ, જેને કોઇના '️દિલ'માં તો કોઈના 'દિમાગ'માં અડ્ડો જમાવ્યો છે...લેખિકા, સ્પિકર, સબ એડિટર આ ટેગ જન્મ અને કર્મ થકી મેળવ્યા છે...જે નાશવંત છે મારી જેમ જ...પણ લખાણરૂપી શબ્દો હંમેશા જીવંત અને અમર રહે છે...

  • (14)
  • 626
  • (11)
  • 614
  • (16)
  • 1k
  • 522
  • 435
  • 477
  • 687
  • 530
  • 760