પૃથ્વિલોકમાં વિચરતો એક વાયરસ, જેને કોઇના '️દિલ'માં તો કોઈના 'દિમાગ'માં અડ્ડો જમાવ્યો છે...લેખિકા, સ્પિકર, સબ એડિટર આ ટેગ જન્મ અને કર્મ થકી મેળવ્યા છે...જે નાશવંત છે મારી જેમ જ...પણ લખાણરૂપી શબ્દો હંમેશા જીવંત અને અમર રહે છે...

  • (14)
  • 808
  • (11)
  • 958
  • (16)
  • 1.5k
  • 1.1k
  • 643
  • 715
  • 1.4k
  • 658
  • 924