પૃથ્વિલોકમાં વિચરતો એક વાયરસ, જેને કોઇના '️દિલ'માં તો કોઈના 'દિમાગ'માં અડ્ડો જમાવ્યો છે...લેખિકા, સ્પિકર, સબ એડિટર આ ટેગ જન્મ અને કર્મ થકી મેળવ્યા છે...જે નાશવંત છે મારી જેમ જ...પણ લખાણરૂપી શબ્દો હંમેશા જીવંત અને અમર રહે છે...