ખરેખર 500 શબ્દો કોઈની ઓળખાણ ના આપી શકે.. હા, મારા શોખ વિશે ચોક્કસ વાત કરી શકું. હસવું ગમે, હસાવવા ગમે, અધ્યાત્મની ખૂબ જ લગની લાગી છે... તમે કોઈ પણ લોકો પ્રોફાઈલ જોઈને મેસેજ કરશો તો તમારા માટે કોઈ કવિતા લખી ને મોકલીશ... ખાતરી એટલી આપીશ કે મારી સાથે ની કોઈ પણ ચર્ચા ફોગટ નહીં હોય.. નિશીત ને ફક્ત નિશીત જ જાણે છે,,, બાકી બધા તો અંદાજો લગાવતા રહેતા હોય છે... મારી પોસ્ટ ક્યારેય કોપી કરેલી નહીં હોય.. મારી પોતાની જ હશે...