દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું.

  • 158
  • 226
  • 470
  • (13)
  • 530
  • (16)
  • 644
  • 426
  • (11)
  • 394
  • (11)
  • 968
  • 1.4k
  • (12)
  • 736