શબ્દો થી લાગણી લખું છુ.મતલબી લોકો થી દૂર રહુ છુ.હું કોણ છુ ? બસ એની જ શોધ માં છુ . insta id @mehuldusane7