હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

  • (1)
  • 87
  • (4)
  • 153
  • (10)
  • 320