હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

  • (0)
  • 24
  • (3)
  • 60
  • (10)
  • 258