હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

  • (1)
  • 37
  • (4)
  • 70
  • (10)
  • 269