હું શબ્દોમાં હૈયાની લાગણી ચીતરુ છું.-મનન

    • (12)
    • 655
    • 382
    • 538
    • 474