હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું...Working as a Asst. Manager Mechanical in Aarti industries ltd, Kutch (White desert). I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે) 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

  • 824
  • 682
  • (18)
  • 1.5k
  • (13)
  • 1.5k
  • (19)
  • 1.6k
  • (18)
  • 1.5k
  • (32)
  • 2k
  • (21)
  • 1.5k
  • (25)
  • 1.8k
  • (31)
  • 2.2k