જન્મ ભૂમિ : દ્વારકા , જી. જામનગર. અભ્યાસ :બી .એ એલ.એલ.બી. પ્રથમ પુસ્તક ' હૈયાની વાત.' ( આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ.)

  • (17)
  • 418
  • (18)
  • 426
  • (23)
  • 316
  • (23)
  • 376
  • (23)
  • 440
  • (23)
  • 503
  • (20)
  • 593
  • (22)
  • 645
  • (20)
  • 615
  • (18)
  • 627