હું ગુજરાતી , ગર્વ મને આ માળા નો, પાંખો ઘસાય દિનરાત પંખી ની તોય ઉડવું ગગન સમીપે ,ગર્વ મને આ અટક ચાળા નો,ગર્વ મને આ માળા નો..

  • 78
  • 288
  • 424
  • 580
  • 678
  • 1.3k
  • 1.2k
  • (17)
  • 1.9k