હું ગુજરાતી , ગર્વ મને આ માળા નો, પાંખો ઘસાય દિનરાત પંખી ની તોય ઉડવું ગગન સમીપે ,ગર્વ મને આ અટક ચાળા નો,ગર્વ મને આ માળા નો..

  • 2.3k
  • 1.9k
  • 2.3k
  • 1.9k
  • 2k
  • 2.8k
  • 2.7k
  • (17)
  • 3.7k