હું ગુજરાતી , ગર્વ મને આ માળા નો, પાંખો ઘસાય દિનરાત પંખી ની તોય ઉડવું ગગન સમીપે ,ગર્વ મને આ અટક ચાળા નો,ગર્વ મને આ માળા નો..

  • 3.1k
  • 2.6k
  • 3.2k
  • 2.5k
  • 2.5k
  • 3.2k
  • 3.2k
  • (17)
  • 4.3k