મેહુલ જોષી, મહીસાગર નું માણહ અમરેલી જિલ્લામાં માસ્તર.... વાંચવાનો શોખ.... મન થાય તો લખુ પણ છું.... મારૂ લખેલું આપને પસંદ આવે એવો પ્રયત્ન, દુરાગ્રહ નહીં....... રેગ્યુલર લખી શકાતું નથી....... પણ જે લખું એમા આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ આપશો...... તટસ્થ પણે.... જરૂરથી ગમશે અને આનંદ થશે.#જોષી

  • (15)
  • 250
  • (14)
  • 198
  • (22)
  • 274
  • (14)
  • 207
  • (17)
  • 346
  • (22)
  • 237
  • (26)
  • 315
  • (32)
  • 468
  • (33)
  • 394
  • (12)
  • 220