પુસ્તકો અને સારા લેખોનું વાંચન કરવું અને લેખ લખવા મારો શોખ છે. હુ મોટાભાગના વિષયો પર કલમ ચલાવી શકું છુ. યંગસ્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખી પ્રેરણાદાયી લેખ લખવાનું વધુ પસંદ કરું છુ.

  • (1)
  • 675
  • (28)
  • 1.1k
  • (9)
  • 752
  • (11)
  • 786
  • (37)
  • 1.4k
  • (12)
  • 715
  • (12)
  • 791
  • (16)
  • 791
  • (24)
  • 955
  • (13)
  • 698