પુસ્તકો અને સારા લેખોનું વાંચન કરવું અને લેખ લખવા મારો શોખ છે. હુ મોટાભાગના વિષયો પર કલમ ચલાવી શકું છુ. યંગસ્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખી પ્રેરણાદાયી લેખ લખવાનું વધુ પસંદ કરું છુ.

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી